Centrum Studiów Azji Wschodniej Pracownicy

prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz - biogram


prof. zw. dr hab. Ewa Oziewicz

Kierownik Zakładu Międzynarodowych Stosunków EkonomicznychInstytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Komitetu Redakcyjnego "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej".

Biogram:

Profesor Ewa Oziewicz urodziła się w Gdyni, ale od urodzenia jest sopocianką, która nigdy nie zmieniła adresu. Do szkoły podstawowej chodziła w rodzinnym Sopocie, następnie ukończyła najlepszą w tym czasie w Polsce szkołę średnią - III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni z angielskim jako językiem wykładowym. Kolejny etap to pięcioletnie studia w zakresie handlu zagranicznego rozpoczęte jeszcze w Wyższej Szkole Ekonomicznej (WSE), a zakończone na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, które zostały zwieńczone dyplomem z wyróżnieniem. To tu uzyskała stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W 2007 r. skończyła Executive Education Programme w Harvard Business School, skąd otrzymała stypendium. W 2008 r. otrzymała tytuł profesora nauk ekonomicznych z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W latach 1998-2008 pełniła funkcję wicedyrektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą Instytutu Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym UG. Nawiązała wówczas ponad 50 porozumień o współpracy, które pozwoliły i pozwalają nadal dziesiątkom nauczycieli akademickich oraz setkom studentów na dłuższe i krótsze wyjazdy do uczelni partnerskich w Europie i poza nią. Od 2008 roku jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego UG.

Wygłosiła dziesiątki referatów nie tylko w Polsce, ale i w różnych uczelniach zagranicznych – od Portugalii po Chiny. Wiele zadowolenia i satysfakcji dał jej fakt przygotowania i prowadzenia jednego z czterech seminariów w czasie tygodnia pomorskiego na Światowej Wystawie EXPO w Szanghaju. Za swoje zasługi dla promowania Polski w świecie została minowana we wrześniu 2013 r. tytułem Ambasadora Kongresów Polskich. Jej dorobek to liczne książki, artykuły, referaty naukowe. Za dwie ze swoich książek otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za inne - wielokrotnie Nagrodę Rektora UG. Wypromowała pięciu doktorów. Obszar jej zainteresowań to międzynarodowe stosunki ekonomiczne, a tu przede wszystkim kraje Azji Południowo-Wschodniej, ale interesuje ją także cały region Azji-Pacyfiku. Jest współtwórcą i była pierwszym dyrektorem Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pełni obecnie funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej i przewodniczącej Komitetu Redakcyjnego wydawanych pod auspicjami Centrum "Gdańskich Studiów Azji Wschodniej". Jest członkiem licznych komitetów redakcyjnych i naukowych w kraju i za granicą.

W wolnym czasie czyta, zajmuje się swoim ogródkiem, za który parę lat temu dostała nagrodę Prezydenta Miasta Sopotu, i podróżuje. Jest zakochana w swoim mieście i przy każdej okazji promuje jego uroki.

Przebieg kariery naukowej:

  • Od kwietnia 2009 profesor tytularny
  • 1998 - stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa habilitacyjna: "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)"
  • 1978-1998 - adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych w Instytucie Handlu Zagranicznego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
  • 1977 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Miejsce i rola kooperacji przemysłowej w handlu zagranicznym Polski z rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi")
  • 1975-1978 - asystent w Instytucie Handlu Zagranicznego UG
  • 1972-1975 - Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomiki Transportu UG, 1972 - tytuł magistra ekonomii z wyróżnieniem, 1967-1972 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Handel Zagraniczny (praca magisterska: "Stosunki ekonomiczne między Polską a Włochami")

Zainteresowania naukowe:

  • Rozwój gospodarczy krajów Azji Południowo-Wschodniej
  • Zagraniczne inwestycje bezpośrednie
  • Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej

Wybrane publikacje książkowe:


Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, (red.) Ewa Oziewicz, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 326

Zachodzące w świecie procesy internacjonalizacji i globalizacji, a także rozszerzenie Unii Europejskiej sprawiają, że rośnie zainteresowanie międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, przede wszystkim w wymiarze praktycznym. Podręcznik ten wyjaśnia problemy, pokazuje struktury i sposoby funkcjonowania współczesnej gospodarki poprzez prezentację w wymiarze światowym m.in. handlu towarowego i handlu usługami, polityki ekonomicznej, przepływów kapitałowych i migracji zasobów pracy, transferu technologii, systemu walutowego i rynki finansowego, efektów integracji i globalizacji.

Podręcznik jest przeznaczony dla pracowników nauki i studentów uczelni wyższych kształcących się w zakresie: ekonomii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, europeistyki.


Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, (red.) Ewa Oziewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Książka Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej pod redakcją naukową Ewy Oziewicz jest zespołową pracą czterech autorów z Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, którymi są: A.B. Kisiel-Łowczyc, A. Makacia, E. Oziewicz i K. Żołądkiewicz.

Praca zawiera teoretyczne podstawy międzynarodowej integracji gospodarczej, a także rozważania na temat poszczególnych ugrupowań regionalnych, europejskich: Unii Europejskiej EFTA, CEFTA oraz mało znanej BFTA, jak i pozaeuropejskich: NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC i innych. Kolejne rozdziały zawierają omówienie poszczególnych ugrupowań. Ostatni rozdział opisuje stosunki między Unią Europejską a rozwijającymi się krajami AKP w ramach kolejnych konwencji z Lomé, jako swoisty element integrujący w gospodarce światowej.


Ewa Oziewicz, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-wschodniej (ASEAN), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, s. 273

Nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej publikacja Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w rozwoju gospodarczym krajów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) autorstwa Ewy Oziewicz to pierwsza na polskim rynku książka zajmująca się tym tak obiecującym regionem świata.

Autorka w pięciu rozdziałach omawia zarówno gospodarki krajów ASEAN, ich związki i rozwój, jak i prowadzi teoretyczne rozważania na temat zagranicznych inwestycji bezpośrednich.

Ostatnio modyfikowane: 24.11.2013