Centrum Studiów Azji Wschodniej O nas

REGULAMIN CSAW UG

Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 67/R/11REGULAMIN CENTRUM STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

I. Zakres działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej.

1. Centrum Studiów Azji Wschodniej, zwane dalej „Centrum” jest ogólnouniwersytecką jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Centrum realizuje swoje zadania programowe dotyczące obszaru obejmującego takie państwa jak: Chiny, Japonia, państwa Półwyspu Koreańskiego, a także innych państw Azji Południowo-Wschodniej.

3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prorektor do spraw Studenckich.

4. Do zadań Centrum należy w szczególności:
• prowadzenie, wspieranie i koordynowanie interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie problematyki Azji Wschodniej,

• organizacja specjalistycznych kursów i wykładów na temat Azji Wschodniej,

• przygotowanie koncepcji i uruchomienie w przyszłości studiów I stopnia w zakresie Azji Wschodniej,

• współpraca z krajowymi instytucjami naukowymi i dydaktycznymi,

• współpraca z europejskimi instytucjami badającymi Azję Wschodnią,

• opracowywanie publikacji na temat Azji Wschodniej,

• współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i polskimi placówkami dyplomatycznymi w państwach regionu i placówkami dyplomatycznymi z państw regionu akredytowanymi w Polsce,

• podejmowanie innej działalności związanej z Azją Wschodnią.

II. Organizacja Centrum Studiów Azji Wschodniej.

1. Organami Centrum są: Rada Naukowa, Rada Sponsorska, wypełniające zadania o charakterze opiniodawczo-doradczym i wspierającym działalność Centrum oraz Dyrektor.

2. Członków Rady Naukowej oraz Rady Sponsorskiej powołuje i odwołuje Prorektor do spraw Studenckich.

3. Centrum kieruje Dyrektor.

4. Dyrektora Centrum oraz jego Zastępcę (na wniosek Dyrektora Centrum) powołuje Rektor spośród pracowników naukowych zajmujących się tematyką Azji Wschodniej.

5. Do obowiązków Dyrektora Centrum należy:

• nadzór nad Centrum i zarządzanie jego działalnością,

• koordynowanie realizacji badań i innych przedsięwzięć,

• dysponowanie środkami finansowymi Centrum,

• współpraca z Radą Naukową i Radą Sponsorską,

• podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Centrum

• reprezentowanie Centrum na zewnątrz,

• przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Centrum, oraz składanie ich Radzie Naukowej, Radzie Sponsorskiej i Rektorowi.

12. Centrum wykonuje zadania przy pomocy:

• osób wykonujących dla Centrum prace na podstawie umowy zlecenia

• osób wykonujących dla Centrum prace na podstawie umowy o dzieło.

III. Gospodarka finansowa Centrum Studiów Azji Wschodniej.

1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu rzeczowo-finansowego.

2. Centrum pozyskuje przychody z działalności szkoleniowej, prac badawczych i doradczych.

3. Centrum może również pozyskiwać środki na swoją działalność z innych źródeł w postaci:
• dotacji z jednostek samorządu terytorialnego,

• dofinansowań od podmiotów gospodarczych,

• darowizn i zapisów, także pochodzenia zagranicznego,

• środków z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

4. Ze środków finansowych pozostałych do dyspozycji Centrum pokrywane są:

• koszty prowadzenia działalności szkoleniowej,

• koszty sporządzania prac doradczych i wydatki rzeczowe,

• wynagrodzenia Dyrektora Centrum i jego Zastępcy, w postaci dodatku specjalnego,

• należności z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło, związanych z realizacją określonych zadań.

5. Gospodarka środkami finansowymi Centrum odbywa się zgodnie z obowiązującymi w UG zasadami gospodarki finansowej.

IV. Rozwiązanie Centrum Studiów Azji Wschodniej.

Centrum rozwiązuje Rektor w oparciu o opinię Senatu.

Uzasadnienie programowo-organizacyjne powołania i funkcjonowania Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego

1. Dynamiczne zmiany w globalnym ładzie stosunków międzynarodowych powodują konieczność poznania najbardziej znaczących regionów świata. Współzależności polityki, gospodarki światowej i nauki powodują, że wiedza o najdynamiczniej rozwijających się regionach świata jest niezbędna pracownikom i studentom Uniwersytetu Gdańskiego. Rozwój Chin, Japonii, Republiki Korei a także innych krajów Azji Południowo-Wschodniej. Popularyzacja wiedzy na temat tego regionu jest bardzo zaawansowana w Stanach Zjednoczonych, starych państwach Unii Europejskiej. W Polsce badania naukowe i dydaktyka dotyczące tego regionu ma charakter marginalny. W tej sytuacji celowe jest stworzenie Centrum Studiów Azji Wschodniej w Uniwersytecie Gdańskim.

2. Aktualnie istnieje potrzeba podjęcia wysiłku wszystkich pracowników, jednostek organizacyjnych Uniwersytetu dla stworzenia płaszczyzny merytorycznej i organizacyjnej form współpracy z ww. krajami. Sądzimy, że taką formą organizacyjną mogłoby być Centrum Studiów Azji Wschodniej.

3. Ze strony naszych partnerów zewnętrznych mamy już deklarację współpracy z Uniwersytetem Gdańskim. Wolę współpracy deklarują już między innymi:

• Uniwersytet Języków Obcych w Pekinie i Instytut Rozwoju Euroazjatyckiego przy Radzie Państwa ChRL Wsparcie deklaruje także Ambasada ChRL w Polsce, między innymi w zakresie wyposażenia Centrum w albumy i książki oraz oferuje pewne wsparcie finansowe funkcjonowania Centrum.

• deklarację współpracy przy stworzeniu ośrodka poświęconego studiom koreańskim wyrazili przedstawiciele kierownictwa The Korea Foundation w Seulu. Przewidują oni możliwość wsparcia finansowego w zakresie wyposażenia biblioteki oraz przyznania grantów badawczych. Pomoc w działaniu Centrum deklaruje również Ambasada Republiki Korei w Polsce.

• Ambasada Japonii deklaruje, że poprze wniosek aplikacyjny do Fundacji Japońskiej o finansowanie projektów realizowanych przez Centrum.

• Ambasada Tajlandii w Polsce przewiduje możliwość pomocy organizacji wykładów na temat Tajlandii oraz przekazania książek na wyposażenie biblioteki.

• deklarację finansowego wsparcia Centrum składa zarząd przedsiębiorstwa „Chipolbrok Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe” S.A., firmy działającej w Polsce od 1951 roku.


4. Centrum podlegające nadzorowi Prorektora do spraw Studenckich UG, byłoby ogólnouniwersytecką jednostką pozawydziałową skupiającą badaczy z całego Uniwersytetu. Powołana przez Rektora UG Rada Programowa i Rada Sponsorska składałaby się z specjaliści w dziedzinie badań Azji Wschodniej z UG oraz spoza uczelni, przedstawiciele biznesu i samorządu zajmujący się tematyką Azji Wschodniej. Badania i szkolenia obejmowałoby politykę, gospodarkę, kulturę regionu. Centrum zapraszałoby uczonych z regionu, organizowało konferencje i wymianę badaczy i studentów.

5. Centrum będzie finansowało koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów. Na przychody Centrum będą składały się wpływy z działalności szkoleniowej, badawczej, doradczej, darowizn oraz środki instytucji deklarujących poparcie projektu utworzenia Centrum.

6. Koszty działalności Centrum (dodatek specjalny dla Dyrektora Centrum i jego Zastępcy, koszty bieżące) pokrywane będą z przychodów własnych Centrum. W pierwszym okresie działania przewidywane jest dofinansowanie działalności Centrum ze środków ogólnouczelnianych.

7. Gospodarka środkami finansowymi Centrum odbywa się zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Gospodarki Finansowej UG”.

Ostatnio modyfikowane: 22.10.2011