Działalność Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego


Utworzenie Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego uchwałą
Senatu UG z dnia 22 lutego 2007 r. było odpowiedzią na potrzebę stworzenia płaszczyzny współpracy merytorycznej i organizacyjnej z krajami Azji Wschodniej na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa jednostka została powołana do życia na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 15/R/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia Centrum Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie z § 1 niniejszego zarządzenia CSAW UG jest ogólnouniwersytecką jednostką pozawydziałową Uniwersytetu Gdańskiego, a zasady jej funkcjonowania są określone w regulaminie stanowiącym załącznik do tego zarządzenia. Centrum kieruje dyrektor, który zgodnie z regulaminem jest powoływany przez rektora spośród pracowników naukowych zajmujących się tematyką Azji Wschodniej.

W latach 2007–2011 funkcję tę pełniła prof. Ewa Oziewicz z Wydziału Ekonomicznego UG,
a od października 2011 r. prof. Kamil Zeidler z Wydziału Prawa i Administracji UG. Nadzór nad CSAW UG pełni prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski.

Dyrektor
prof. dr hab. Kamil Zeidler

 

Sekretariat
mgr Milena Szabat