Półrocznik naukowy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Kamil Zeidler

Sekretarz redakcji: dr Joanna Kamień

ISSN 2084-2902

e-ISSN 2353 8724

Punkty MEiN – 40

W latach 2022–2024 wydawanie „Gdańskich Studiów Azji Wschodniej” jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Łączna wartość dofinansowania wynosi 64 240,00 zł. Przedmiotem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w realizacji strategii ich rozwoju obejmujących działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopism w międzynarodowym obiegu naukowym. Jednym z zadań, które udało się zrealizować dzięki wsparciu Programu, jest tłumaczenie i przygotowanie strony wydawcy GSAW – Centrum Studiów Azji Wschodniej UG w językach: chińskim, japońskim i koreańskim.
Tematyka artykułów naukowych dotyczy wszystkich aspektów związanych z badaniem i przybliżaniem tych państw, tj. przede wszystkim prawa, państwowości, polityki, gospodarki, ekonomii, historii, kultury, filozofii i literatury. Kryterium doboru artykułów nie jest więc dziedzina nauki, ale temat związany z regionem Azji Wschodniej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i celem redakcji tego półrocznika jest przybliżanie zarówno polskim, jak i zagranicznym czytelnikom krajów Azji Wschodniej, a także popularyzacja za granicą dorobku naukowego polskich autorów na podjęte tematy. Głównym założeniem jest jednak wymiana myśli pomiędzy naukowcami z Polski i zagranicy, popularyzacja prowadzonych na temat Azji Wschodniej badań przyczynia się do nawiązania kontaktów z naukowcami z Azji Wschodniej i jest doskonałym punktem wyjścia do współpracy.
Redakcja czasopisma jako podstawowy cel wyznaczyła sobie poszerzanie kontaktów z naukowcami z zagranicy, szczególnie z Azji Wschodniej, a także umiędzynarodowienie czasopisma. Zapraszamy do składania artykułów do naszego czasopisma.
GSAW znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki z liczbą 70 punktów oraz jest indeksowane w ośmiu bazach naukowych: ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, Google Scholar, PBN / POLO-Index, WorldCat.

Jak opublikować swój artykuł?


Artykuły o objętości do 40 tys. znaków ze spacjami prosimy wysyłać na adres sekretarza redakcji: joanna.kamien@ug.edu.pl Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku (na koniec czerwca i na koniec grudnia). Artykuły do zeszytu czerwcowego należy wysyłać w terminie do 15 lutego, a artykuły do zeszytu grudniowego – w terminie do 30 czerwca.

Wszystkie artykuły są poddawane recenzji z zachowaniem zasady poufności (double blind review proces). Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w czasopiśmie „Gdańskie Studia Azji Wschodniej ” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) www.publicationethics.org/resources

Egzemplarze papierowe GSAW


Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i zapoznania się z szeroką ofertą publikacji naukowych związanych z Azją Wschodnią.

SKLEP INTERNETOWY