Półrocznik naukowy

Gdańskie Studia Azji Wschodniej


Redaktor naczelny: prof. dr hab. Kamil Zeidler

Sekretarz redakcji: mgr Joanna Kamień

ISSN 2084-2902

e-ISSN 2353 8724

Punkty MNiSW – 20

„Gdańskie Studia Azji Wschodniej” są półrocznikiem naukowym wydawanym od 2012 r. w ramach działalności Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Od momentu założenia czasopisma ukazało się 14 zeszytów, w których łącznie opublikowaliśmy 173 artykuły naukowe, 14 prób studenckich, 24 recenzje książek na temat Azji Wschodniej oraz 45 sprawozdań z różnych wydarzeń dotyczących Azji Wschodniej. Jest to jedno z dwóch wiodących w Polsce czasopism naukowych poświęconych krajom Azji Wschodniej, głównie Chinom, Japonii i obu Koreom, ale też innym państwom regionu.
Tematyka artykułów naukowych dotyczy wszystkich aspektów związanych z badaniem i przybliżaniem tych państw, tj. przede wszystkim prawa, państwowości, polityki, gospodarki, ekonomii, historii, kultury, filozofii i literatury. Kryterium doboru artykułów nie jest więc dziedzina nauki, ale temat związany z regionem Azji Wschodniej. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny i celem redakcji tego półrocznika jest przybliżanie zarówno polskim, jak i zagranicznym czytelnikom krajów Azji Wschodniej, a także popularyzacja za granicą dorobku naukowego polskich autorów na podjęte tematy. Głównym założeniem jest jednak wymiana myśli pomiędzy naukowcami z Polski i zagranicy, popularyzacja prowadzonych na temat Azji Wschodniej badań przyczynia się do nawiązania kontaktów z naukowcami z Azji Wschodniej i jest doskonałym punktem wyjścia do współpracy.
Redakcja czasopisma jako podstawowy cel wyznaczyła sobie poszerzanie kontaktów z naukowcami z zagranicy, szczególnie z Azji Wschodniej, a także umiędzynarodowienie czasopisma. By zrealizować ten cel, w 2019 r. oraz w 2020 r. planowane jest wydanie po jednym zeszycie czasopisma w całości w j. angielskim. W 2019 r. w j. angielskim ukaże się z. 15, w roku 2020 w j. angielskim ukaże się z. 17. W z. 16 (2019) i z. 18 (2020) również część artykułów ukaże się w j. angielskim. Zapraszamy do składania artykułów do naszego czasopisma.
GSAW znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z liczbą 20 punktów oraz jest indeksowane w ośmiu bazach naukowych: ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Index Copernicus, Google Scholar, PBN / POLO-Index, WorldCat.

Jak opublikować swój artykuł?


Artykuły o objętości do 40 tys. znaków ze spacjami prosimy wysyłać na adres sekretarza redakcji: joanna.kamien@ug.edu.pl Czasopismo ukazuje się 2 razy w roku (na koniec czerwca i na koniec grudnia). Artykuły do zeszytu czerwcowego należy wysyłać w terminie do 15 marca, a artykuły do zeszytu grudniowego – w terminie do 1 października.

Wszystkie artykuły są poddawane recenzji z zachowaniem zasady poufności (double blind review proces). Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące w czasopiśmie „Gdańskie Studia Azji Wschodniej ” są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) www.publicationethics.org/resources

Egzemplarze papierowe GSAW


Zachęcamy do odwiedzenia strony Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego i zapoznania się z szeroką ofertą publikacji naukowych związanych z Azją Wschodnią.

SKLEP INTERNETOWY