Centrum Studiów Azji Wschodniej Międzywydziałowe Koło Naukowe Studiów Azji Wschodniej

STATUT MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ

STATUT

MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KOŁA NAUKOWEGO STUDIÓW AZJI WSCHODNIEJ

Niniejszy statut określa strukturę organizacyjną oraz zasady działania

Międzywydziałowego Koła Naukowego Studiów Azji Wschodniej.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1. Koło

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studiów Azji Wschodniej, zwane dalej Kołem, jest studencką organizacją naukową o charakterze niezarobkowym, działającą przy Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, zwanym dalej CSAW UG.

§ 2. Podstawy działalności Koła

Koło działa na podstawie Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, zwanego dalej Uniwersytetem, a także na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3. Opiekun Koła

Bezpośrednią opiekę nad działalnością Koła sprawuje Opiekun Koła w osobie Dyrektora CSAW UG.

§ 4. Siedziba Koła

Siedzibą Koła jest CSAW UG, mieszczące się w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 110 (pok. 217-218).

Rozdział II

Cele i zadania Koła

§ 5. Cele

Celem Koła jest promowanie dialogu międzykulturowego, pogłębianie wiedzy studentów w zakresie m.in. historii, kultury, tradycji i obyczajowości państw regionu Azji Wschodniej, rozpowszechnianie informacji związanych z działalnością Koła oraz rozwijanie zdolności osobistych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Koła.

§ 6. Formy realizacji celów

Cele statutowe Koło realizuje w szczególności poprzez:

1) inicjowanie i wspieranie wszelkich form działalności naukowej studentów,

2) organizację konferencji, spotkań, prelekcji, wykładów zmierzających do upowszechniania informacji z zakresu działalności Koła,

3) organizację zajęć dydaktycznych, szkoleń, warsztatów oraz innych form edukacji,

4) przygotowywanie referatów, odczytów, konwersacji, dyskusji panelowych, mających na celu bieżącą analizę rozwoju państw Azji Wschodniej oraz badanie historii, tradycji i kultury tych państw,

5) opracowywanie i publikowanie wyników badań naukowych członków Koła,

6) współpracę z podmiotami działającymi w zakresie zainteresowań naukowych Koła,

7) współpracę z organizacjami akademickimi,

8) organizację pomocy studenckiej w dostępie do literatury przedmiotu i innych środków pomocnych w studiowaniu,

9) promocję Uniwersytetu i CSAW UG w kraju i za granicą, w szczególności poprzez organizację wyjazdów studyjnych i wymian studenckich.

Rozdział III

Członkostwo

§ 7. Warunki

Członkiem Koła może zostać każdy student Uniwersytetu dający rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji tych celów.

§ 8. Uzyskanie członkowstwa

Członkostwo w Kole nadaje Zarząd w formie uchwały. W szczególnych przypadkach Zarząd może przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne.

§ 9. Prawa

Członek Koła posiada:

1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła,

2) prawo uczestniczenia we wszystkich formach aktywności Koła,

3) prawo do zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących jego działalności,

4) prawo wystąpienia z Koła poprzez złożenie Zarządowi pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa.

§ 10. Obowiązki

Członek Koła jest obowiązany:

1) do aktywnego udziału w realizacji przedsięwzięć Koła, w szczególności poprzez uczestnictwo w spotkaniach Koła,

2) przestrzegania Statutu Koła oraz uchwał władz Koła,

3) dbania o dobre imię Koła, CSAW UG i Uniwersytetu.

§ 11. Utrata Członkostwa

Zarząd za zgodą Opiekuna dokonuje skreślenia z listy uczestników Koła członka, który działa na szkodę Koła bądź Uniwersytetu lub który rażąco narusza postanowienia Statutu Koła.

Rozdział IV

Władze Koła

§ 12. Władze Koła

Władzami Koła są Walne Zgromadzenie Koła oraz Zarząd Koła.

§ 13. Walne Zgromadzenie Koła

1. Walne Zgromadzenie Koła jest najwyższą władzą Koła.

2. W skład Walnego Zgromadzenia Koła wchodzą wszyscy Członkowie Koła.

3. Walne Zgromadzenie Koła jest zwoływane przez Zarząd Koła, z inicjatywy własnej bądź na skierowany do Zarządu wniosek co najmniej ¼ członków Koła, jednak nie rzadziej niż raz w roku akademickim.

4. Informacja o Walnym Zgromadzeniu Koła jest podawana do wiadomości poprzez umieszczanie na stronie internetowej CSAW UG, w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 14. Zadania Walnego Zgromadzenia

Do zadań Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

1) wybór Prezesa i członków Zarządu,

2) podejmowanie decyzji w sprawach objętych statutową działalnością Koła w formie uchwał uchwalonych w głosowaniu jawnym,

3) zgłaszanie uwag i wniosków odnośnie do działań podejmowanych przez Zarząd,

4) formułowanie programu działalności Koła,

5) uchwalanie zmian w Statucie Koła.

§ 15. Inicjatywa Uchwałodawcza

Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: Prezesowi, Wiceprezesowi, Członkowi Zarządu, Opiekunowi, grupie 5 członków Koła.

§ 16. Ważność uchwał

1. O ile Statut nie stanowi inaczej dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większość głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Koła.

2. Uchwały nabierają mocy obowiązującej po podpisaniu przez Prezes Koła lub jednego z Wiceprezesów i Opiekuna Koła.

§ 17. Zarząd Koła

1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym, kieruje jego działalnością bieżącą i reprezentuje Koło na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i dwóch członków Zarządu.

3. W przypadku równej ilości głosów uchwała podejmowana jest zgodnie z głosem Prezesa Koła.

§ 18. Kompetencje Zarządu

Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącymi pracami Koła,

2) podejmowanie współpracy z innymi organizacjami,

3) reprezentowanie Koła na Uniwersytecie i poza nim,

4) przyjmowanie nowych członków Koła,

5) przyjmowanie rezygnacji z członkostwa w Kole,

6) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Koła,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Koła,

8) prowadzenie gospodarki finansowej Koła,

9) sporządzanie sprawozdania z działalności Koła na koniec roku akademickiego,

10) podejmowanie wszelkich czynności i decyzji niezastrzeżonych dla innych organów Koła.

§ 19. Wybór Członków Zarządu

1. Prezes Koła oraz Członkowie Zarządu wybierani są, w osobnych głosowaniach, zgodnie z § 14 ust 1. Statutu, przez Walne Zgromadzenie Koła.

2. Spośród swoich członków Zarząd wybiera dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

3. Kadencja Zarządu trwa rok i kończy się z upływem dwóch tygodni od chwili wyboru nowego Zarządu.

§ 20. Opiekun Koła

Opiekunem Koła jest Dyrektor CSAW UG, który w szczególności:

1) wspiera i kontroluje działalność Koła,

2) ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów oficjalnych Koła oraz uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Koła oraz Zarządu,

3) formułuje pytania i wnioski do Zarządu,

4) posiada inicjatywę uchwałodawczą. 

Rozdział V

Finansowanie działalności Koła

§ 21. Źródła finansowania

Podstawą finansowania koła są:

1) środki przyznane przez Władze Uniwersytetu, Parlament Studentów Uniwersytetu oraz CSAW UG,

2) dotacje, darowizny przekazane przez podmioty inne niż wymienione w pkt 1, a także przez jednostki samorządu terytorialnego, środki pochodzenia zagranicznego oraz z funduszy pomocowych z Unii Europejskiej.

§ 22. Wydatkowanie Środków

Pozyskane środki mogą być wykorzystane przez Zarząd wyłącznie na cele statutowe Koła, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uniwersytecie.

§ 23. Kontrola Wydatków

Gospodarka finansowa podlega bieżącej kontroli Opiekuna Koła.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24. Wybór pierwszego Zarządu

Pierwszy Zarząd jest wybierany na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Koła zwołanym przez Opiekuna Koła niezwłocznie po rejestracji Koła.

§ 25. Zmiany Statutu

Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Koła, podjętej zwykłą większością głosów członków obecnych na Zgromadzeniu.

§ 26. Zawieszenie działalności Koła

1. Zawieszenie działalności Koła następuje na podstawie uchwały Zarządu w przypadku przedłużającej się bezczynności Koła.

2. W razie bezczynności władz Koła, Opiekun Naukowy występuje do rektora Uniwersytetu o wykreślenie Koła z rejestru.

Ostatnio modyfikowane: 03.12.2011