Centrum Studiów Azji Wschodniej Pracownicy

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG - biogram

Dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG – urodzony w Gdańsku, prawnik, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który to Wydział ukończył (praca magisterska: Prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie kultury i sztuki, Gdańsk 2001) i gdzie obronił doktorat w zakresie nauk prawnych (Prawna ochrona dziedzictwa kultury. Studium z teorii państwa i prawa, Gdańsk 2006), którego promotorem był prof. dr hab. Leszek Starosta, a recenzowany był przez prof. zw. dr. hab. Jana Pruszyńskiego i prof. zw. dr. hab. Jerzego Zajadło. W kwietniu 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa - teorii i filozofii prawa.

Autor przeszło trzystu publikacji w zakresie prawa ochrony dziedzictwa kultury oraz teorii i filozofii prawa, prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Występował na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (w tym Chiny i Korea Południowa). Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na pracę naukowo-badawczą w zakresie ochrony dóbr kultury (2003, 2007), jak też stypendysta Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (2004-2005) oraz DAAD w Bonn (1997). W 2008 roku otrzymał Nagrodę Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk humanistycznych za pracę z zakresu prawa ochrony dziedzictwa kultury. W 2009 r. od Komendanta Głównego Policji otrzymał Pamiątkową Złotą Plakietką „z podziękowaniami za współpracę z Policją w ochronie dziedzictwa narodowego".

Prowadził i prowadzi wykłady oraz ćwiczenia między innymi z przedmiotów: Teorii i filozofia prawa, Logika, Wstęp do prawoznawstwa, Retoryka prawnicza, Prawo Islamu i Dalekiego Wschodu ale także Europejskie dziedzictwo kultury, Podstawy prawne dotyczące muzeów w Polsce i UE oraz Prawo ochrony dziedzictwa kultury. Wykładał także w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Morskiej w Gdyni, jak też na kierunku historii sztuki Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Członek stowarzyszeń naukowych: Sekcji Polskiej IVR (Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie), Grupy Polskiej ILA (International Law Association), Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Polskiego Komitetu Narodowego ICOM (International Council of Museums) oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Społeczny opiekun zabytków. Prowadził aukcje dzieł sztuki i zabytków, również na cele charytatywne. W 2005 roku współpracował z domem aukcyjnym Sotheby’s (Restitution Department) w Londynie w zakresie spraw rewindykacyjnych w Polsce. W 2007 roku dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2008 roku ekspert-doradca Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

wykaz publikacji


Wybrane publikacje książkowe:


Kamil Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa. O trudnych przypadkach na granicy kultury i prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 356

Problem restytucji dóbr kultury nie jest problemem nowym, jednak ostatnimi czasy znów ożywiła się dyskusja na ten temat. Przyczyną tego są wciąż nierozstrzygnięte trudne sprawy dotyczące restytucji dóbr kultury nie tylko w Polsce, lecz także w innych państwach na świecie. Publikacja poświęcona została tematyce restytucji dóbr kultury, pierwszy raz przedstawionej z perspektywy filozoficzno-prawnej. Takie ujęcie badanej problematyki doprowadziło do wypracowania metody pozwalającej na analizę każdej konkretnej sprawy restytucyjnej. Metoda ta umożliwia klaryfikację i porządkowanie treści argumentacyjnej, a w efekcie zrozumienie jej istoty. Celowi temu służą zarówno przedstawienie restytucji dóbr kultury jako tzw. trudnych przypadków (hard cases) oraz ujęcie dobra kultury jako przedmiotu o szczególnych wartościach, jak i umiejscowienie tej problematyki w sporze pomiędzy liberalizmem a komunitaryzmem, w końcu przedstawienie przestrzeni dyskursu argumentacyjnego oraz poszczególnych argumentów w nim występujących.


Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, (red.) Przemysław Rybiński, Kamil Zeidler, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 406

Leksykon retoryki prawniczej. 100 podstawowych pojęć jest obowiązkową lekturą każdego prawnika, który pragnie zarówno poznać podstawy, jak i kształcić się oraz rozwijać w sztuce retoryki, tu będącej na usługach Temidy. Materia ta została w książce przedstawiona przez grono wybitnych autorów nie tylko w sposób nowoczesny, ale także z naciskiem na te aspekty retoryki, które dotyczą praktyki stosowania prawa. Wszystko to czyni książkę kompendium wiedzy z zakresu retoryki dla prawników, a właściwie to retoryki prawniczej.


Leksykon prawa ochrony zabytków. 100 podstawowych pojęć, (red.) Kamil Zeidler, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 528

Leksykon prawa ochrony zabytków zawiera 100 podstawowych haseł funkcjonujących w ramach tej szczególnej dziedziny prawa, określanej mianem prawa ochrony zabytków, czy też często prawem ochrony dziedzictwa kultury. Leksykon adresowany jest nie tylko do prawników ale do wszystkich, którzy tak zawodowo, jak i prywatnie stykają się z problematyką ochrony zabytków i opieki nad nimi. Może on także stanowić doskonałą pomoc dla studentów kierunków takich jak konserwatorstwo, historia sztuki, muzealnictwo, archeologia, architektura i urbanistyka oraz wielu innych, gdzie koniecznym jest znajomość szczególnych regulacji prawnych dotyczących zabytków. Również każdy właściciel lub posiadacz zabytku znajdzie w Leksykonie szereg ważnych i użytecznych informacji.


Kamil Zeidler, Maciej Trzciński, Wykład prawa dla archeologów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 200

W książce tej autorzy postawili sobie za cel dokonanie wyczerpującego przedstawienia przepisów prawnych, z którymi muszą stykać się archeolodzy w swej pracy zawodowej, co jest wycinkiem szerszej regulacji, którą przyjęło się określać mianem prawa ochrony dziedzictwa kultury. W książce opisano także najważniejsze akty prawa międzynarodowego oraz normatywno-prawny wymiar edukacji archeologicznej, popularyzacji archeologii, wykonywania zawodu i w końcu etyki archeologa. Stanowi ona zatem kompendium prawa dla archeologów ale może być także przydatna wszystkim tym, których problematyka prawa ochrony dziedzictwa kultury interesuje.


Jacek Lipski, Urszula Nalaskowska, Kamil Zeidler, Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz, (red.) Kamil Zeidler, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 384

Komentarz omawia zasady funkcjonowania i organizacji BOR. Przedstawiono w nim następujące zagadnienia: katalog podmiotów objętych ochroną BOR, formy działania i zakres uprawnień BOR, obowiązki, praw i wymogów stawianych funkcjonariuszom Biura. Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla funkcjonariuszy BOR i podmiotów współpracujących z Biurem.


Prawo muzeów, (red.) J. Włodarski, K. Zeidler, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 284

Książka Prawo muzeów jest nowatorskim opracowaniem na polskim rynku wydawniczym. O ile znaleźć można publikacje tak z zakresu muzealnictwa, jak i szeroko rozumianego prawa ochrony dziedzictwa kultury, o tyle żadna z nich nie dotyczy tego zagadnienia szczegółowego, jakim są prawne podstawy działalności współczesnych muzeów.

Opracowanie składa się z trzech części, które łącznie aspirują do bycia kompendium prawa muzeów. Pierwsza część obejmuje teksty przygotowane przez wybitnych specjalistów tematyki prawa ochrony dziedzictwa kultury, przede wszystkim prawników. Część druga stanowi narzędzie praktyczne i zawiera zestawienie znowelizowanego polskiego prawa muzeów, czyli ustawę z 1996 r. o muzeach wraz z nowymi rozporządzeniami wykonawczymi do niej. Część trzecia zawiera tłumaczenie znowelizowanej wersji Kodeksu Etyki dla Muzeów ICOM autorstwa adwokata Przemysława Rybińskiego.


Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, WoltersKluwer, Warszawa 2007, s. 328

Książka obejmuje całość problematyki dotyczącej prawa ochrony dziedzictwa kultury na płaszczyźnie prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego. Jednocześnie publikacja jest wprowadzeniem do tej szczególnej dziedziny prawa, wprowadzeniem, które dla Czytelnika zainteresowanego danym zagadnieniem powinno stanowić inspirację do sięgnięcia po wskazaną literaturę, a także do podjęcia poszukiwań i badań we własnym zakresie. Adresatami monografii są nie tylko prawnicy, lecz również wszyscy, którzy tak zawodowo, jak i prywatnie zainteresowani są ochroną narodowego dziedzictwa kultury.

Ostatnio modyfikowane: 23.12.2012